Skriv ut

Driftbidrag till föreningsanläggningar (2023)

Föreningsanläggningar / hyreslokaler


Syfte
Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning/lokal och som regelbundet nyttjas för barn- och ungdomsverksamhet, eller att kultur- och fritidsnämnden bedömer föreningsägd anläggning/lokal viktig för allmänheten.

Villkor
Bidraget utgår till förening som uppfyller allmänna bestämmelser., och som har fullt driftansvar och står för samtliga driftkostnader för anläggningen. Föreningen kan beviljas driftbidrag förutsatt att kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bidraget ska utgå till anläggning eller delar av anläggning.

Föreningen ska svara för att anläggning hålls i gott skick och driftsäkert. Föreningen ska ha upprättat ett underhållsplan på minst 5 år för anläggningen. Kultur- och fritidsnämnden gör kontinuerlig översyn av anläggningen för kontroll att erforderligt underhåll verkställs.

I bidraget ingår inköp och reparationer av inventarier och maskiner.

Föreningshus, klubbstuga, omklädningsbyggnad och övriga lokaler som bidrag utgår till ska vara uppvärmda. Bidraget för föreningshus, klubbstuga eller omklädningsbyggnad reduceras med 50 % om de inte används hela året.

Om någon kommunal förvaltning påtagit sig viss del av skötsel och underhåll avräknas motsvarande belopp från bidraget till anläggningen.

För påpekade brister som ej är åtgärdade enligt besiktningsprotokoll reserveras bidraget högst 1 år. Om de i besiktningsprotokollet påpekade bristerna ej kan verkställas inom angiven tid ska kultur- och fritidsförvaltningen underrättas.

Om särskilda skäl föreligger kan kultur- och fritidsnämnden inom ramen för budgeterade medel upprätta särskilda avtal om anläggningar som ägs av föreningar.Bidrag
Bidrag 1 Driftbidrag för anläggning med krav att förening bedriver barn- och ungdomsverksamhet
Bidrag 1 utgår för den del av anläggning/lokal där förening bedriver egen barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten ska omfatta minst 20 godkända sammankomster som kommunalt aktivitetsbidrag utgått till, under föregående år. Med seriespel menas att föreningen deltar i seriespel sanktionerat av Norrfottens idrottsförbund.

Bidrag 2 Idrotts- och friluftsanläggningar öppna för allmänheten utan krav på egen redovisad ungdomsverksamhet
Bidrag 2 utgår för hel idrotts- friluftsanläggning eller del av anläggning som är öppen och nyttjas av allmänheten och som kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bidrag ska utgå till.
Bidrag 2utgår för näridrottsplatser, värmestugor, ishockeybanor, tennisbanor, motionsspår, minigolfbanor, isbanor, skoterleder samt båtbryggor, förutsatt att allmänheten har tillgång till anläggningen.

Bidraget utgår med ett fast belopp för nedanstående anläggningar:
Byggnader
Föreningshus, klubbstuga, omklädningsbyggnad Bidrag 1 Bidrag 2
1 - 75 m2 220 kr/m2 0
76 - 150 m2 66 kr/m2 0
151 m2 - 27 kr/m2 0
Toalett 264 kr/st 0
Dusch, enbart i omklädningsbyggnad 660 kr/st 0      
Lokaler
som indirekt är nödvändiga för barn- och ungdoms-
verksamhetens bedrivande
  Bidrag 1 Bidrag 2
Värmestuga
1 - 75 m2 83 kr/m2 83 kr/m2
76 - 150 m2 33 kr/m2 33 kr/m2
151 m2- 15 kr/m2 15 kr/m2TD>Båtbryggor*1
TD>Minigolfbana
TD>Badplats, godkänd
TD>Vandringsled
Aktivitetsytor
Bidrag 1 Bidrag 2
Ishockeybana, sarg, belysning fullstor 27 500 kr 13 750 kr
Ishockeybana, sarg, belysning ej fullstor 7 500 kr 7 500 kr
Mindre isbana 2 200 kr 2 200 kr
Elljusspår 9 460 kr/km 9 460 kr/km
Dagsljusspår 1-3 km 770 kr/km 770 kr/km
Dagsljusspår 4-10 km 440kr/km 440 kr/km
Skidlekplats med belysning 4 kr/m22 4 kr/m2
Skoterleder 0 200 kr/km
     
Gräsplan, 11-manna, seriespel 24 400 kr 0
Gräsplan, 7-manna min 35x60 m, seriespel 6 500 kr 0
Konstgräsplan, 11-manna, sepiespel 20 000 kr 0
Konstgräsplan, 7-manna, seriespel 6 500 kr 0
Gräsytor/sportytor 1 kr/m2 0
Multiarena, både sommar och vinter 25 000 kr 25 000 kr
Tennisbana, asfalt 900 kr 900 kr
Tennisbana, grus 1 500 kr 1 500 kr
Padelbana 900 kr 900 kr
Golfbana 5 000 kr/hål 0
Ridplan med belysning 5 kr/m22 0
     
Skjut-och pistolbana 330 kr/bana 0
0 30 kr/lm
0 50 kr/lm
0 2 000 kr
0 Enligt överenskommelse


*1 Kan erhållas av föreningar anslutna till Svenska Båtunionen eller Svenska Seglarförbundet.

Bidrag till mindre isbanor kan även utgå till föräldraföreningar och liknande. Bidraget är avsett för iordningsställande av isbana utan eller med sarg och som håller minimimått 12 x 20 m.

Som villkor för bidraget till mindre isbana gäller att föreningen meddelar Kultur, park och fritid när isbanan har spolats, samt att isbanan ska vara uppspolad och uppskottad under en större del av säsongen.

Bidrag till dagsljusspår kan utgå för max 10 km/förening. Förening som har elljusspår kan ej erhålla bidrag för dagsljusspår.

Som villkor för bidrag till dagsljusspår gäller att spårgatan prepareras och att spåret körs upp så snart snöförhållandet medger. Kultur, park och fritid ska meddelas omgående när spåret är öppet för allmänheten samt spårets längd.

Ansökan
Utbetalning av hela driftbidraget sker den 30 april bidragsåret. Alla betydande förändringar för bidraget ska meddelas till kultur, park och fritid. Eventuellt förändrat bidrag justeras i efterhand.

Övrigt

Förhöjt bidrag för föreningar med hög nyttjandegrad av egen anläggning

De föreningar som erhållit kommunalt aktivitetsbidrag för minst 200,300, 400 och 500 eller fler redovisade och godkända sammankomster på egen anläggning under föregående redovisningsår erhåller ett förhöjt bidrag, som motsvarar max. 20, 30, 40 eller 50 % av det beviljade bidrag för krav på egen ungdomsverksamhet.

Utbetalning av detta bidrag sker i samband med driftbidragets utbetalning och baseras på föregående års redovisade sammankomster.

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.