Skriv ut

Utvecklingspeng (2023)

LandsbygdsutvecklingVilka kan söka?
För att erhålla bidrag ska en förening
  • vara stabil, ideell och ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam i ett år.
  • vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet, exempelvis lokaler, inventarier och personal som är anställda med lönebidrag.
För samma ändamål utgår inte mer än ett bidrag, om inte annat anges.

Ändamål
Kultur- och fritidsnämnden kan inom ramen för bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler i landsbygden bevilja stöd för upprustning, handikappanpassning och miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler.

För nybyggnad av lokaler och gemensamma anläggningar gäller regler för utvecklingsprojekt.

Villkor
Gemensamma anläggningar
Med gemensamma anläggningar avses anläggningar där byaförening eller motsvarande är huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar m m.

Lokaler
Lokalen används som samlingslokal i byn. Den upplåts opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i byns/bygdens byautvecklingsplan.

Bidrag
Upprustningsbidrag kan utgå med högst 50% av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50%, den kan bestå av eget medel, arbete och/eller material. För arbetskostnader gäller Boverkets regler.
>P>
Kultur Fritid bedömer vad kan anses vara godkända kostnader.

Ansökan
Ansökan ska vara Kultur Fritid tillhanda senast den 30 september för kommande år. Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse för den planrerade åtgärden, ritningar, tekniska uppgifter, kostnadskalkyl, finansieringsplan och behovsredovisning samt aktuell byautvecklingsplan. Beslut om beviljande av bidrag kommer att ske vid Kultur- och fritidsnämndens sista möte för kalenderåret.
Ansökan skickas till Kultur Fritid Piteå, Riitta Hovinen, Kyrkbrogatan 15, 941 31 Piteå.

Förening som påbörjat det arbete som ansökan avser innan beslut im bidrag tagits kommer inte erhålla bidrag för detta ändamål.

Förening som beviljats bidrag ska påbörja arbetet under bidragsåret. Utbetalning av beviljat bidrag 90% av beviljat bidrag sker i samråd med föreningen och 10% av det beviljade bidraget betalas ut efter att slutbesiktning har skett och ev påpekade brister är åtgärdade. Beviljat bidrag ska vara uthämtat 2 år efter bidragsåret.

Förening som inte har lösenord kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 30 september).