Skriv ut

Allmänna samlingslokaler driftbidrag (2023)

Föreningsanläggningar / hyreslokaler


Syfte
Samlingslokaler ska ge plats för en fri debatt och för ett obundet förenings- och kulturliv. Detta betyder att lokalerna måste vara tillgängliga för alla utan hinder av åsikt eller målsättning.

Villkor
En förutsättning för att driftbidrag eller driftunderskottsbidrag skall utgå är att föreningen uppfyller allmänna bestämmelser. samt att kultur- och fritidsnämnden genom särskilt beslut har fastställt att samlingslokalen eller del av den behövs som allmän samlingslokal inom orten.

Lokal som godkänts som allmän samlingslokal, ska av huvudmannen upplåtas opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor till föreningar och enskilda.

Kultur- och fritidsförvaltningen gör en kontinuerlig översyn av anläggningen för kontroll att erforderligt underhåll verkställs.
För påpekade brister som ej är åtgärdade enligt besiktningsprotokoll reserveras bidraget högst 1 år efter beslutande datum. Om enligt besiktningsprotokoll påpekade brister ej kan verkställas inom angiven tid skall kultur- och fritidsförvaltningen underrättas.

Bidrag
Bidrag kan utgå till en godkänd allmän samlingslokal. Bidragsberättigad yta ska vara uppvärmd.





Driftbidrag
1-75m2 110 kr/m2
76-150m2 33 kr/m2
151 m2 - 14 kr/m2
Toalett 132 kr/st


Bidraget utbetalas den 30 april för bidragsåret, dock ska alla för bidraget betydande förändringar skriftligen meddelas till kultur, park och fritid. Eventuellt förändrat bidrag justeras i efterhand.

Ansökan


Ansökan kan ej göras på webben.