Skriv ut

Lokaler och anläggningar på landsbygden (2024)


Syfte
Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättring, upprustning och standardhöjning i föreningars lokaler eller gemensamma anläggningar, för ökad trivsel i närmiljön både för barn och vuxna.

Bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler i landsbygden avser upprustning, tillgänglighetsanpassning och miljöanpassning av lokaler och gemensamma anläggningar.

För nybyggnad av lokaler och gemensamma anläggningar gäller regler för utvecklingsprojekt.
Villkor

Gemensamma anläggningar
Med gemensamma anläggningar avses anläggningar där byaförening eller motsvarande är huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar m m.

Lokaler
Lokalen används som samlingslokal i byn. Den upplåts opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i byns/bygdens byautvecklingsplan.

Bidrag
Upprustningsbidrag kan utgå med högst 50% av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50%, den kan bestå av eget medel, arbete och/eller material. För arbetskostnader gäller Boverkets regler.

Kultur, park och fritid bedömer vad kan anses vara godkända kostnader.

Ansökan
Ansökan inlämnas löpande, dock senast den 30 september för kommande år. Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse för den planrerade åtgärden, ritningar, tekniska uppgifter, kostnadskalkyl, finansieringsplan och behovsredovisning samt aktuell byautvecklingsplan. Beslut om beviljande av bidrag kommer att ske vid Kultur- och fritidsnämndens sista möte för kalenderåret.

Förening som påbörjat det arbete som ansökan avser innan beslut om bidrag tagits kommer inte erhålla bidrag för detta ändamål.

Förening som beviljats bidrag ska påbörja arbetet under bidragsåret. Utbetalning av beviljat bidrag 90% av beviljat bidrag sker i samråd med föreningen och 10% av det beviljade bidraget betalas ut efter att slutbesiktning har skett och ev påpekade brister är åtgärdade. Beviljat bidrag ska vara uthämtat 2 år efter bidragsåret.

Förening kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

Har du frågor om bidrag,
kontakta Anders Johansson på telefon 0911-69 64 18.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in