Skriv ut

Bidrag politiska ungdomsorganisationer (2024)

Politiska ungdomsorganisationer


Bidraget har som syfte:
 • att stimulera ungdomar i kommunen att engagera sig politiskt,
 • att stimulera de lokala politiska ungdomsorganisationernas verksamhet inom Piteå kommun,
 • att främjar ungdomars utveckling i demokratiskt och solidariskt tänkande vilket kännetecknar ansvarskännande samhällsmedborgare.
Följande grundkrav, vilka överensstämmer med kultur och fritidsnämndens huvudregler för erhållande av föreningsbidrag, gäller för att erhålla särskilt bidrag till politiska organisationer:

 • föreningen skall vara verksam inom Piteå kommun,
 • föreningen skall vara stabil, ideell och ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam i ett år,
 • föreningen skall vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet, exempelvis lokaler, inventarier och personal som är anställda med lönebidrag.
 • föreningen skall efter sitt första verksamhetsår lämna in årsmöteshandlingar och stadgar till kommunen,
 • föreningen skall direkt efter årsmöte, men senast den 1 april årligen, till kommunen inlämna uppgifter om styrelsens sammansättning,
 • föreningen skall vid anmodan lämna in verksamhetsberättelse, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse till kommunen.
Utöver dessa grundkrav gäller:
 • att föreningens moderparti vid senaste kommunfullmäktigevalet har erhållit mandat i Piteå kommunfullmäktige och under bidragsåret har erhållit kommunalt partistöd,
 • att föreningen ska, till kultur- och fritidsnämnden, skicka in programdokument där det inte förespråkas kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, diskriminering på grund av kön, etnicitet, religiös tillhörighet, nationalitet eller sexuell läggning.
 • att föreningen har minst 10 (tio) medlemmar i åldern 13-30 år. Som medlem räknas den som närmast föregående redovisningsår varit direktansluten medlem och erlagt fastställd medlemsavgift.
Om ovanstående villkor uppfylls skall den politiska ungdomsorganisationen erhålla bidrag med 0,3 basbelopp per mandat som moderpartiets partistöd baseras på.

Bidrag till en förening enligt dessa bestämmelser skall inte påverka eller påverkas av annat kommunalt bidrag till föreningen.

Om det finns fler än en förening tillhörande ett och samma moderparti skall moderpartiet avgöra fördelningen av stödet mellan dessa.

Administrationen av dessa bidragsbestämmelser skall handhas av kultur- och fritidsnämnden.

Antaget av KF 2003-03-24, § 47


Har du frågor om bidrag,
kontakta Anders Johansson på telefon 0911-69 64 18.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in