Skriv ut

Investeringar i anläggingar och idrottsm (2024)

Föreningsanläggningar / hyreslokaler


Ansökan kräver följande dokument: Åtgärd, Ansökan

Syfte
Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringar och upprätthålla eller höja standarden i idrottsföreningars egna anläggningar, lokaler och idrottsmiljöer som i första hand genererar aktiviteter för barn och ungdomar, pensionärer, skolan, allmänheten.

Bidraget kan beviljas till förening som uppfyller allmänna bestämmelser. för uppförande, om- och tillbyggnad eller renovering av föreningsägda byggnader, markanläggningar eller för orienteringskartor.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar
 • miljöförbättring och energieffektivitet
 • ökat nyttjande av och tillgänglighet till anläggningen
 • periodiskt underhåll som är planerat
 • föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet
 • jämställdhetsskapande åtgärder
 • tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • idrott i närmiljön.
Villkor
 • arbetena får ej vara påbörjade innan beslut om bidrag tas
 • vid arrende eller hyra måste ett giltigt nyttjanderättshandling med löptid på minst 10 år framåt finnas
 • förening som beviljas bidrag ska påbörja arbetet under bidragsåret.
 • utbetalning av beviljat bidrag sker i samråd med föreningen och 10 % av det beviljade bidraget betals ut efter att slutbesiktning har skett och ev. påpekade brister är åtgärdade.
 • beviljat bidrag ska vara uthämtat 2 år efter bidragsåret.
Bidrag
Kultur- och fritidsnämnden fördelar bidraget vid sammanträdet i december månad.

För byggnader och markanläggningar kan bidrag utgå med högst 70 % av godkända kostnader för material, transporter, maskinhyror, hjälpmedel och anslutningsavgifter.
För energieffektiviseringsåtgärder kan bidrag utgå med 90 % av godkända kostnader.
För orienteringskartor kan bidrag utgå med 6 000 kr/km2.
Vid kartrevidering eller om överlappning sker av tidigare kartlagt område kan bidraget reduceras.

Ansökan
Ansökningar insänds löpande under året dock senast den 30 september för kommande år.

Handlingar som ska bifogas
 • Presentation av föreningen och anledningen till byggnationen/underhållet.
 • Karta över området där anläggningen finns/skall vara belägen, fastighetsbeteckning.
 • Äganderättshandling eller upplåtelsehandling avseende mark omfattande minst 10 år framåt. Hyresavtal prövas från fall till fall.
 • Ritningar (huvudritningar) och/eller arbetsbeskrivning.
 • Vid periodiskt underhåll skall en underhållsplan på minst 3 år fastställd av föreningsstyrelsen insändas.
 • Specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan för hur projektet skall finansieras.
Förening kan ladda hem en ifyllningsbar ansökan här

Ansökan om statligt bidrag här

Har du frågor om bidrag,
kontakta Anders Johansson på telefon 0911-69 64 18.Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in